شرکت گلرخ

شرکت گلرخ شیمی یکی از اعضای تعاونی تولید کنندگان فرآورده های آرایشی وبهداشتی وبه نوبه خود موفق در عرصه تولید محصولات مطابق با استاندارد وکیفیت مطلوب به شمار می آید.